Operator melkontvangst

Vaste Job (onbepaalde duur) in Herne

Persoonlijke informatie

Profiel kandidaat

curriculum vitae
Sleep je bestanden hier om te uploaden of

Privacy beleid sollicitanten

Meer lezen

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.


1. Identificatie en contactgegevens


De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Olympia nv, met maatschappelijke zetel te Steenweg naar Asse 183, 1540 Herfelingen met ondernemingsnummer 0400 924 952


 


2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:


- Identificatiegegevens


- Contactgegevens


- Familiale gegevens


- Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken


- Opleidings- en beroepsgegevens


- Gerechtelijke gegevens


- Medische gegevens


- Financiële gegevens


- Resultaten van testen die afgenomen worden in kader van sollicitatie


- Varia die door de sollicitant spontaan gedeeld worden


 


3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt? Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van de sollicitatieprocedure waarbij men nagaat of de sollicitant een geschikte kandidaat is.


Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventuele toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.


 


4. Bewaartermijn


Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het einde van het sollicitatietraject.


 


5. Ontvangers en doorgifte


Olympia verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen intern door te geven.


Er is enkel een externe doorgifte aan het selectie- en uitzendkantoor waar Olympia mee samenwerkt, daar deze partij instaat voor de beoordeling van de sollicitanten. Uiteraard gebeurt de verwerking van de gegevens door deze partij ook volgens de geldende privacy regels.


Het selectie- en/of uitzendkantoor kan zijn:


- Tempo Team


- Vio interim  • Adecco

  • Pass HR Services


 


Dit overzicht geldt ter aanwijzing en als voorbeeld en heeft niet de bedoeling volledig te zijn.


 


6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens U hebt het recht om:


1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt


2. Onjuiste gegevens te doen verbeteren


3. In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen


4. De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken


5. De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een


andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen


6. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens


 


U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


 


7. Contact


Mocht u nog verdere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Els Van Laethem (054/51 60 60 – e.vanlaethem@olympiadairy.be).


 

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier